Disclaimer

Algemene Voorwaarden Lukkien Casting B.V.


1. Deze voorwaarden zijn van toepassing zodra één of meerdere ingeschreven mensen (hierna te noemen: modellen) via Lukkien Casting B.V. (hierna te noemen: LCBV) worden geboekt of anderszins gebruik wordt gemaakt van LCBV’s diensten, welke diensten dan ook (bijvoorbeeld het boeken van modellen, het organiseren van castings, het opsturen van beeldmateriaal van de modellen of het hergebruiken van beeldmateriaal van modellen die ooit via LCBV geboekt waren). De leveringsvoorwaarden van LCBV prevaleren te allen tijden ook indien de opdrachtgever voorwaarden hanteert. LCBV is gemachtigd in en buiten rechte de belangen van de modellen te behartigen.

2. Onze opdrachtgever is degene die van de diensten van LCBV gebruik maakt of voor deze diensten de rekening wenst te ontvangen. Indien degene die van de diensten van LCBV gebruik maakt en degene die de rekening daarvoor wenst te ontvangen, verschillende personen of rechtspersonen zijn, dan mag LCBV er van uitgaan dat zij allen opdrachtgever zijn: Allen zijn dan hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen jegens LCBV en haar modellen.

3. LCBV is verplicht ervoor te zorgen dat de modellen die de opdrachtgever boekte, weten hoe laat ze op welke locatie moeten zijn en wat ze aan kleding of andere zaken moeten meenemen. Verder is LCBV de opdrachtgever behulpzaam bij selecteren van de modellen en dient LCBV te zorgen voor een factuur die aan de wettelijke eisen voldoet.

4. LCBV heeft, door ondertekening van deze algemene voorwaarden een volmacht van haar modellen en behartigt alle belangen en zaken van haar modellen. Opdrachtgevers van LCBV mogen niet rechtstreeks met de modellen contact opnemen over juridische of financiële aangelegenheden. Opdrachtgevers mogen de modellen geen overeenkomsten laten tekenen, zonder overleg en goedkeuring van LCBV. Overeenkomsten die in strijd met deze voorwaarde toch rechtstreeks worden aangegaan zonder medeweten van LCBV, zijn niet bindend voor het model nog voor LCBV.

5. LCBV garandeert de afdracht van loonbelasting en premies indien en voorzover nodig. LCBV vrijwaart haar opdrachtgevers voor aanspraken door overheden, semi-overheden of modellen daarop.

6. De opdrachgever heeft geen exclusiciteitsrechten op een model. Tenzij in overeenstemming met LCBV anders bepaald.

7. De opnames die van de modellen gemaakt worden, mogen door de opdrachtgever wereldwijd voor onbeperkte tijd gebruikt worden. Het model wordt eenmalig betaald door LCBV. In dit eenmalige tarief is het gebruik van het materiaal en de gewerkte uren opgenomen. Na betaling mogen de beelden rechtenvrij door de opdrachtgever worden gebruikt. Het mag echter niet door de opdrachtgever worden verstrekt aan derden, tenzij anders overeengekomen met LCBV. De vergoeding voor de afkoop en de te werken uren wordt geacht te zijn vermeld in de orderbevestiging.

8. Model geeft toestemming om via LCBV uitingen van reclame te ontvangen.

9. Model geeft toestemming om ten aanzien van boekingen of andere soorten activiteiten die in de breedste zin des woord verbonden zijn aan die van LCBV, via alle mogelijke communicatie middelen, op de hoogte gebracht te worden van deze activiteiten.

10. Publicaties van modellen die voorzien zijn van teskten, computer- of andere simulaties, afbeelding, achtergronden of andere effecten die de waarheid of de eerbaarheid van het model geweld aandoen, zijn verboden.

11. LCBV is niet aansprakelijk voor schade aan zaken toegebracht door modellen of hun begeleiders.

12. LCBV is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als modellen niet meewerken of te laat of niet arriveren voor de opnames, tenzij er sprake is van grove schuld of nalatigheid van de zijde van LCBV. Van grove schuld of nalatigheid van LCBV is in elk geval geen sprake als modellen niet mee willen werken aan opnames of castings, ziek zijn of naar school gaan (verplichte of onverplichte les). Verder is van grove schuld of nalatigheid geen sprake als de via LCBV geboekte modellen zich niet houden aan afspraken of overeenkomsten die zij met de opdrachtgever aangingen.

13. Voor modellen die niet meewerken, zich niet houden aan de aanwijzingen van de regisseur, fotograaf, styliste etc., daarvoor mag LCBV alleen portretrechten in rekening brengen als de foto’s gelukt zijn en inderdaad gepubliceerd worden. De uur-, reis en onkostenvergoeding mag LCBV dan wel berekenen.

14. Bij gebreke aan betaling binnen 30 dagen na facuurdatum, is LCBV gerechtigd de gerechtelijke, buitengerechtelijke en incassokosten te verhalen op de opdrachtgever. Tevens is dan de wettelijke rente verschuldigd en een boete van 600,- EUR. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd heeft gereclameerd, wordt de opdrachtgever geacht met de inhoud van de factuur volledig in te stemmen.

15. Iedere vervolgopdracht voor model, voortvloeiende uit deze overeenkomst, voor welk product dan ook, voor nu en in de toekomst verloopt te allen tijde via LCBV. LCBV zal derhalve te allen tijde zijn bureaucommissie in rekening brengen. Tenzij dit in overeenstemming met LCBV anders is bepaald.

16. Voor ongevallen (blijvende) invaliditeit en overlijden van het model op weg naar/van de opnameplaats en tijden de opnamen is LCBV noch jegens model, nog jegens de opdrachtgever en derden aansprakelijk.

17. Het uitgekeerde bedrag is altijd een bruto bedrag, tenzij anders met het model overeengekomen. Indien het model zelf factueert is het model zelf verantwoordelijk voor het verwerken van vergoedingen in de aangifte inkomstenbelasting en zal derhalve zelf voor afdracht van de verschuldigde belasting zorgdragen. Indien het model niet zelf factuurt zal de bruto verloning via payroll Tentoo plaatsvinden. De afdracht van de wettelijke belastingen worden door Tentoo verzorgd.

18. Voor het verwerken van betalingen en factureren hanteert LCBV de wettelijke betalingstermijn van 30 na ontvangst factuur.

19. Zowel telefonische als mondelinge afspraken gemaakt met het model, zijn bindend voor het model.

20. De opdrachtgever verkrijgt het recht tot gebruik van de gemaakte opnamen c.q. materiaal, nadat betaling van de volledige terzake verschuldigde bedragen heeft plaatsgevonden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

21. Bij overtreding van het bepaalde in lid 7 is de opdrachtgever jegens LCBV een onmiddelijk opeisbar bedrag verschuldigd van euro 159,- per dag, per opname, gerekend vanaf de dag van eerste openbaarmaking.

22. Indien de oprachtgever in nakoming van zijn in de artikelen omschreven meldplicht en / of betalingsplicht tekort schiet verbeurt de opdrachtgever, zonder in gebreke stelling is vereist, ten gunste van het model en LCBV een direct opeisbare boete van 5 (vijf) maal het factuur bedrag bij elk verzuim door de opdrachtgever.

23. Alle geschillen ontstaan of verband houdende met de door LCBV gedane werkzaamheden zullen worden beoordeeld naar Nederlands recht en zullen, behouden andersluidende bepaing van dwingend recht, bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.