Disclaimer

Algemene Voorwaarden Lukkien Casting B.V.


Deze voorwaarden zijn van toepassing zodra één of meerdere ingeschreven mensen (hierna te noemen: modellen) via Lukkien Casting B.V. (hierna te noemen: LCBV) worden geboekt of anderszins gebruik wordt gemaakt van LCBV’s diensten, welke diensten dan ook (bijvoorbeeld het boeken van modellen, het organiseren van casting’s, het opsturen van beeldmateriaal van de modellen of het hergebruiken van beeldmateriaal van modellen die ooit via LCBV geboekt waren). LCBV is gemachtigd in en buiten rechte de belangen van de modellen te behartigen.

LCBV werkt exclusief voor LUKKIEN: dit betekent dat wij enkel modellen, acteurs en figuranten boeken voor producties die door LUKKIEN worden verzorgd: LUKKIEN is hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen jegens LCBV en haar modellen.

LCBV is verplicht ervoor te zorgen dat de modellen die LUKKIEN boekt, te laten weten hoe laat ze op welke locatie moeten zijn en wat ze aan kleding of andere zaken moeten meenemen.

Wanneer een model niet zelf kan factureren verloopt de uitbetaling via payroll. De prijs die gehanteerd wordt is exclusief BTW en exclusief commissie. Houd er rekening mee dat er nog verplichte heffingen van de vergoeding afgaan. Indien het model zelf factureert is het model zelf verantwoordelijk voor het verwerken van vergoedingen in de aangifte inkomstenbelasting en zal derhalve zelf voor afdracht van de verschuldigde belasting zorgdragen.

LCBV heeft, door ondertekening van deze algemene voorwaarden, een volmacht van haar modellen en behartigt alle belangen en zaken van haar modellen. Opdrachtgevers van LCBV mogen niet rechtstreeks met de modellen contact opnemen over juridische of financiële aangelegenheden. Opdrachtgevers mogen de modellen geen overeenkomsten laten tekenen, zonder overleg en goedkeuring van LCBV. Overeenkomsten die in strijd met deze voorwaarde toch rechtstreeks worden aangegaan zonder medeweten van LCBV, zijn niet bindend voor het model nog voor LCBV.

De opnames die van de modellen gemaakt worden, mogen door de opdrachtgever wereldwijd voor onbeperkte tijd rechtenvrij gebruikt worden. Het model wordt eenmalig betaald door LCBV. In dit eenmalige tarief is het gebruik van het materiaal en de gewerkte uren opgenomen. Na betaling mogen de beelden rechtenvrij door de opdrachtgever worden gebruikt. Het mag echter niet door de opdrachtgever worden verstrekt aan derden, tenzij anders overeengekomen met LCBV. De vergoeding voor de afkoop en de te werken uren wordt geacht te zijn vermeld in de orderbevestiging.

Model geeft toestemming om via LCBV uitingen van reclame te ontvangen.

Model geeft toestemming om ten aanzien van boekingen of andere soorten activiteiten die in de breedste zin des woord verbonden zijn aan die van LCBV, via alle mogelijke communicatie middelen, op de hoogte gebracht te worden van deze activiteiten.

Publicaties van modellen die voorzien zijn van teksten, computer- of andere simulaties, afbeelding, achtergronden of andere effecten die de waarheid of de eerbaarheid van het model geweld aandoen, zijn verboden.

LCBV is niet aansprakelijk voor schade aan zaken toegebracht door modellen of hun begeleiders.

LCBV is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als modellen niet meewerken of te laat of niet arriveren voor de opnames, tenzij er sprake is van grove schuld of nalatigheid van de zijde van LCBV. Van grove schuld of nalatigheid van LCBV is in elk geval geen sprake als modellen niet mee willen werken aan opnames of casting’s, ziek zijn of naar school gaan (verplichte of onverplichte les). Verder is van grove schuld of nalatigheid geen sprake als de via LCBV geboekte modellen zich niet houden aan afspraken of overeenkomsten die zij met de opdrachtgever aangingen.

Voor modellen die niet meewerken, zich niet houden aan de aanwijzingen van de regisseur, fotograaf, styliste etc., daarvoor mag het model alleen kosten in rekening brengen als de foto’s gelukt zijn en inderdaad gepubliceerd worden.

Iedere vervolgopdracht voor model, voortvloeiende uit deze overeenkomst, voor welk product dan ook, voor nu en in de toekomst verloopt ten allen tijde via LCBV. LCBV zal derhalve ten allen tijde zijn bureaucommissie in rekening brengen. Tenzij dit in overeenstemming met LCBV anders is bepaald.

Voor ongevallen (blijvende) invaliditeit en overlijden van het model op weg naar/van de opnameplaats en tijden de opnamen is LCBV noch jegens model, nog jegens de opdrachtgever en derden aansprakelijk.

Voor het verwerken van betalingen en factureren hanteert LCBV de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst factuur.

Zowel telefonische als afspraken via de e-mail gemaakt met het model, zijn bindend voor het model.

Alle geschillen ontstaan of verband houdende met de door LCBV gedane werkzaamheden zullen worden beoordeeld naar Nederlands recht en zullen, behouden andersluidende bepaling van dwingend recht, bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.