Disclaimer

Algemene voorwaarden:

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing zodra een of meerdere ingeschreven mensen (hierna te noemen: modellen) via Lukkien Casting BV (hierna te noemen: LCBV) worden geboekt of anderszins gebruik wordt gemaakt van LCBV diensten, welke diensten dan ook (bijvoorbeeld het boeken van modellen, het organiseren van castings, het opsturen van beeldmateriaal van de modellen of het hergebruiken van beeldmateriaal van modellen die ooit via LCBV geboekt waren). De leveringsvoorwaarden van LCBV prevaleren te allen tijden ook indien de opdrachtgever voorwaarden hanteert. LCBV is gemachtigd in en buiten rechte de belangen van de modellen te behartigen.

2. Onze opdrachtgever is degene die van de diensten van LCBV gebruik maakt of voor deze diensten de rekening wenst te ontvangen. Indien degene die van de diensten van LCBV gebruik maakt en degene die de rekening daarvoor wenst te ontvangen, verschillende personen of rechtspersonen zijn, dan mag LCBV er van uitgaan dat zij allen opdrachtgever zijn: Allen zijn dan hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen jegens LCBV en haar modellen.

3. LCBV is verplicht ervoor te zorgen dat de modellen die de opdrachtgever boekte, weten hoe laat ze op welke locatie moeten zijn en wat ze aan kleding of andere zaken moeten meenemen. Verder is LCBV de opdrachtgever behulpzaam bij het selecteren van de modellen en dient LCBV te zorgen voor een factuur die aan de wettelijke eisen voldoet.

4. LCBV geeft, door ondertekening van deze algemene voorwaarden een volmacht van haar modellen en behartigt alle belangen en zaken van haar modellen. Opdrachtgevers van LCBV mogen niet rechtstreeks met de modellen contact opnemen over juridische of financiële aangelegenheden. Opdrachtgevers mogen de modellen geen overeenkomsten laten tekenen, zonder overleg en goedkeuring van LCBV. Overeenkomsten die in strijd met deze voorwaarde toch rechtstreeks worden aangegeven zonder medeweten van LCBV, zijn niet bindend voor het model noch voor LCBV.

5. LCBV garandeert de afdracht van loonbelasting en premies indien en voorzover nodig. LCBV vrijwaart haar opdrachtgevers voor aanspraken door overheden, semi-overheden of modellen daarop.

6. De opdrachtgever heeft geen exclusiviteitsrechten op een model. Tenzij anders is afgesproken.

7. De opnames die van de modellen gemaakt worden, mogen door de opdrachtgever wereldwijd voor onbeperkte tijd gebruikt worden. Het model wordt eenmalig betaald door LCBV voor de gewerkte uren. Daarna mogen de beelden rechtenvrij gebruikt worden. De vergoeding voor de te werken uren wordt geacht te zijn vermeld in de orderbevestiging.
8. Model geeft toestemming om via LCBV uitingen van reclame te ontvangen.

9. Model geeft toestemming om ten aanzien van boekingen of andere soorten activiteiten die in de breedste zin des woord verbonden zijn aan die van LCBV, via alle mogelijke communicatie middelen, op de hoogte gebracht te worden van deze activiteiten.

10. Publicaties van modellen die voorzien zijn van teksten, computer – of andere simulaties, afbeelding, achtergronden of andere effecten die de waarheid of eerbaarheid van het model geweld aandoen, zijn verboden.

11. LCBV is niet aansprakelijk voor schade aan zaken toegebracht door de modellen of hun begeleiders.

12. LCBV is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als modellen niet meewerken of te laat of niet arriveren voor de opnames, tenzij er sprake is van grove schuld of nalatigheid van de zijde van LCBV. Van grove schuld of nalatigheid van LCBV is in elk geval geen sprake als modellen niet mee willen werken aan opnames of castings, ziek zijn of naar school gaan (verplichte of onverplichte les). Verder is van grove schuld of nalatigheid geen sprake als de via LCBV geboekte modellen zich niet houden aan afspraken of overeenkomsten die zij met de opdrachtgever aangingen.

13. Voor modellen die niet meewerken, zich niet houden aan de aanwijzingen van de regisseur, fotograaf, styliste etc., daarvoor mag LCBV alleen portretrechten in rekening brengen als de foto’s gelukt zijn en inderdaad gepubliceerd worden. De uur-, reis- en onkostenvergoeding mag LCBV dan wel berekenen.

14. Alle geschillen ontstaan of verband houdende met de door LCBV gedane werkzaamheden zullen worden beoordeeld naar Nederlands recht en zullen, behouden andersluidende bepaling van dwingend recht, bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

15. Bij opties controleert LCBV de maat en beschikbaarheid van het model niet, het model wordt alleen vrijgehouden van andere boekingen bij LCBV.

16. Bij gebreke aan betaling binnen 30 dagen na factuurdatum, is LCBV gerechtigd de gerechtelijke, buitengerechtelijke en incassokosten te verhalen op de opdrachtgever. Tevens is dan de wettelijke rente verschuldigd en een boeten van 600,- EUR. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd heeft gereclameerd, wordt de opdrachtgever geacht met de inhoud van de factuur volledig in te stemmen.

17. Iedere vervolgopdracht voor model, voortvloeiende uit deze boeking, voor welk product dan ook, voor nu en in de toekomst verloopt te allen tijde via LCBV. LCBV zal derhalve te allen tijde zijn bureaucommissie in rekening brengen.

18. Voor ongevallen (blijvende) invaliditeit en overlijden van het model op weg naar / van de opnameplaats en tijden de opnamen is LCBV noch jegens model, noch jegens de opdrachtgever en derden aansprakelijk.

19. Indien er een bruto bedrag wordt uitgekeerd is het model zelf verantwoordelijk voor het verwerken van vergoedingen in de aangifte inkomstenbelasting en zal derhalve zelf voor afdracht van de verschuldigde belasting zorgdragen.

20. Het model wordt pas voor zijn / haar werkzaamheden betaald als het totaal van gefactureerde fee’s, zowel voor model als voor LCBV binnen is bij LCBV (of andere gelieerde rekeningen).

21. Zowel telefonische als mondelinge afspraken gemaakt met het model, zijn bindend voor model.

22. De opdrachtgever verkrijgt het recht tot gebruik van de gemaakte opnamen c.q. materiaal, nadat betaling van de volledige terzake verschuldigde bedragen heeft plaatsgevonden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

23. Indien de opdrachtgever in de nakoming van zijn in de artikelen omschreven meldplicht en / of betalingsplicht tekort schiet verbeurt de opdrachtgever, zonder in gebreke stelling in vereist, ten gunste van het model en LCBV een direct opeisbare boete van 5 (vijf) maal het factuur bedrag bij elk verzuim door de opdrachtgever.