Algemene voorwaarden

Lukkien Casting B.V.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing zodra één of meerdere ingeschreven mensen (hierna te noemen: modellen) via Lukkien Casting B.V. (hierna te noemen: LCBV) worden geboekt of anderszins gebruik wordt gemaakt van LCBV’s diensten, welke diensten dan ook (bijvoorbeeld het boeken van modellen, het organiseren van castings, het opsturen van beeldmateriaal van de modellen of het hergebruiken van beeldmateriaal van modellen die ooit via LCBV geboekt waren). LCBV is gemachtigd in en buiten rechte de belangen van de modellen te behartigen.

2. Bij inschrijving in het modellenbestand van LCBV wordt er gevraagd om akkoord te gaan met de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) privacy wet.
Deze is te lezen op onze website (Privacy).

3. LCBV werkt exclusief voor LUKKIEN: dit betekent dat wij enkel modellen, acteurs en figuranten boeken voor producties die door LUKKIEN worden verzorgd: LUKKIEN is hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen jegens LCBV en haar modellen.

4. LCBV is verplicht ervoor te zorgen de modellen te laten weten hoe laat de modellen op welke locatie moeten zijn en wat de modellen aan kleding of andere zaken moeten meenemen. Wanneer het model de beschikbaarheid wijzigt (in geval van overmacht zoals bijvoorbeeld ziekte of een sterfgeval) en het model is geboekt voor een opdracht verwachten wij dat het model zo spoedig mogelijk (minimaal 24 uur van tevoren) contact met LCBV opneemt zodat LCBV de opdrachtgever kan informeren. LCBV is te bereiken voor noodgevallen op 06- 20617137

5 .Duur van de opdracht:
Opdrachten verschillen vaak in tijdsduur. Wij, LCBV, hanteren de volgende tijden, tenzij met LCBV anders is afgesproken:
Fotografie:
Tot een halve dag (4 uur excl. pauze)
Tot een hele dag (8 uur excl. pauze)
Film:
Tot een halve dag (5 uur excl. pauze)
Tot een hele dag (10 uur excl. pauze)

Let op: Bij Philips en Signify gelden altijd de film tijden, ook al gaat het om fotografie.

6. Alle door LCBV genoemde vergoedingen zijn bruto/bruto. Dit houdt in dat er van de vergoeding de inkomensbelasting en de verloningskosten moeten worden ingehouden. Wanneer een model niet zelf kan factureren verloopt de uitbetaling via een verloningsbureau, het verloningsbureau draagt deze heffingen dan voor het model af. Kosten voor het verloningsbureau zijn voor eigen rekening.

Is het model zelfstandig en dus in het bezit van een KvK nummer dan ontvangt LCBV graag een factuur (het model is zelfverantwoordelijk voor het verwerken van vergoedingen in de aangifte inkomstenbelasting).
De reiskosten die in rekening gebracht mogen worden, bedragen € 0,19 cent per km.

Voor het verwerken van betalingen en facturen hanteert LCBV de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst factuur.
Facturen mailen naar: administratie@lukkiencasting.com

7. LCBV heeft, door ondertekening van deze algemene voorwaarden, een volmacht van haar modellen en behartigt alle belangen en zaken van haar modellen. Opdrachtgevers van LCBV mogen niet rechtstreeks met de modellen contact opnemen over juridische of financiële aangelegenheden. Opdrachtgevers mogen de modellen geen overeenkomsten laten tekenen, zonder overleg en goedkeuring van LCBV. Overeenkomsten die in strijd met deze voorwaarde toch rechtstreeks worden aangegaan zonder medeweten van LCBV, zijn niet bindend voor het model noch voor LCBV.

8 De opnames die van de modellen gemaakt worden, mogen door de opdrachtgever wereldwijd voor onbeperkte tijd, rechtenvrij gebruikt worden. Het model wordt eenmalig betaald door LCBV. In dit eenmalige tarief is het gebruik van het materiaal en de gewerkte uren opgenomen. Na betaling mogen de beelden rechtenvrij door de opdrachtgever worden gebruikt.

9. Model geeft toestemming om via LCBV-uitingen van reclame, zoals de nieuwsbrief, te ontvangen.

10. Model geeft toestemming om ten aanzien van boekingen of andere soorten activiteiten die in de breedste zin des woord verbonden zijn aan die van LCBV, via alle mogelijke communicatiemiddelen, op de hoogte gebracht te worden van deze activiteiten.

11. Model is zelf verantwoordelijk om bij aanvaarding van een opdracht via LCBV aan te geven of het model de afgelopen 3 jaar voor eenzelfde soort product heeft gewerkt. Dit geeft het model direct aan na het ontvangen van de uitnodiging. Bijvoorbeeld: het model krijgt een aanvraag voor een fotografieopdracht van Beter Bed maar het model heeft een jaar geleden nog een dergelijke opdracht voor Swiss Sense gedaan.

12. LCBV is niet aansprakelijk voor schade aan zaken toegebracht door modellen of hun begeleiders.

13. LCBV is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als modellen niet meewerken of te laat of niet arriveren voor de opnames, tenzij er sprake is van grove schuld of nalatigheid van de zijde van LCBV. Van grove schuld of nalatigheid van LCBV is in elk geval geen sprake als modellen niet mee willen werken aan opnames of casting’s, ziek zijn of naar school gaan (verplichte of onverplichte les). Verder is van grove schuld of nalatigheid geen sprake als de via LCBV geboekte modellen zich niet houden aan afspraken of overeenkomsten die de modellen met de opdrachtgever aangingen.

14. Voor modellen die niet meewerken; modellen die zich niet houden aan de aanwijzingen van de regisseur, fotograaf, styliste etc., wordt er voor het model geen vergoeding in rekening gebracht, behalve als de foto’s daadwerkelijk gepubliceerd worden.

15. Wanneer een model geboekt is voor een opdracht van Lukkien Casting wordt er van het model verwacht dat het model een professionele houding aanneemt. Dit houdt ook in dat het model geen familie, vrienden, kinderen of (huis)dieren meeneemt naar de set, tenzij met Lukkien Casting anders is afgesproken. Wanneer er kinderen of dieren worden geboekt mag er uiteraard een begeleider mee, tenzij met Lukkien Casting anders is afgesproken.

Belangrijke punten:

- Het model zorgt goed voor zichzelf en voor zijn/haar uiterlijk (denk hierbij bijvoorbeeld ook aan gemaakte afspraken, zoals aangegeven in een uitnodiging omtrent een baard(lengte)/snor).

- Het model komt verzorgd naar de set.

- Het model komt naar de set met gewassen haar, zonder stylingproducten tenzij anders aangegeven.

- Het model heeft op de set verzorgde- en schone nagels, geen gekleurde nagellak, gellak of acrylnagels.

- Indien het haar van het model geverfd is, zorgt het model dat er geen uitgroei is op de draaidag.

- Het model is extra voorzichtig met de kleding van Lukkien BV.

- Het model is ervan op de hoogte dat wachttijd tijdens de shoot kan voorkomen.

- Het model zorgt ervoor dat hij/zij ruim op tijd op de set of locatie aanwezig is.

- Het model verklaart dat hij/zij in de periode tussen de casting en de opnamen geen activiteit zal ondernemen die significante wijzigingen tot gevolg hebben met betrekking tot het uiterlijk van het model en/of die schade kunnen berokken aan het model zijn/haar gesteldheid welke tot afgelasting van de opnamen kunnen leiden.

- Het model zal zich onthouden van gedraging die het model zijn/haar reputatie, het model zijn/haar uiterlijk en het model zijn/haar inzetbaarheid in het gedrang kunnen brengen.

- Het model zal goed bereikbaar zijn indien dit voor een bespreking van een (potentiële) opdracht nodig is.

- Het model blijft na zijn/haar bevestiging op een uitnodiging vanuit LCBV beschikbaar tot nader bericht vanuit LCBV.

- Ten aanzien van LCBV zal het model steeds binnen de afgesproken termijn bevestigen of het model beschikbaar is of niet. Indien LCBV geen reactie ontvangen heeft gaan we ervan uit dat je de opdracht weigert.

- Een aanvaarde opdracht zal het model op betrouwbare wijze uitvoeren en de gemaakte afspraken zal het model stipt naleven.

- Het model zal ten aanzien van de opdrachtgevers steeds een professionele relatie in stand houden en geen persoonlijke relaties aangaan.

- Het model zal niets doen wat LCBV’s goede naam, reputatie en netwerk op welke wijze dan ook direct of indirect in diskrediet brengt.

- Het model bespreekt zijn/haar vergoeding niet met de anderen die aanwezig zijn op de set of daarbuiten.

- Als het model in optie staat, rekent LCBV minimaal twee weken op de beschikbaarheid van het model. LCBV probeert het model zo snel mogelijk meer duidelijkheid te geven. Het model blijft in optie staan tot LCBV duidelijkheid geeft.


16. Voor LCBV is het altijd belangrijk om in het bezit te zijn van recente kledingmaten en fotomateriaal. Hiervoor is het model zelf verantwoordelijk, het model zorgt ervoor dat zijn/haar profiel altijd up-to-date is. Mocht het model tattoos, piercings, allergieën hebben of iets anders wat LCBV zou moeten weten dan geeft het model dit bij iedere optie aan.


17. Iedere vervolgopdracht voor het model, voortvloeiende uit deze overeenkomst, voor welk product dan ook, voor nu en in de toekomst verloopt te allen tijde via LCBV. Tenzij dit in overeenstemming met LCBV anders is bepaald. Mocht de klant zelf contact zoeken met het model dan neemt het model gelijk contact op met LCBV.


18. Voor ongevallen (blijvende) invaliditeit en overlijden van het model op weg naar/van de opnameplaats en tijdens de opnamen is LCBV noch jegens model, noch jegens de opdrachtgever en derden aansprakelijk.


19. Zowel telefonische afspraken als afspraken met het model via e-mail of WhatsApp zijn bindend voor het model.


20. Het model zal tijdens de opnamen voor Lukkien BV geen tekstuele, audio-, foto- en/of videomateriaal maken tijdens de opdracht die het model heeft verkregen via LCBV. Het model zal ook niets publiceren over de opdracht die het model via LCBV heeft gekregen.


21. Het model heeft te allen tijden een geheimhoudingsplicht betracht de opdracht die het model uitvoert voor de opdrachtgevers van LCBV en/of Lukkien BV tenzij anders is aangegeven.


22. LCBV kan geen beeldmateriaal verstrekken aan het model door het door hem/haar afgeronde opdracht. Het model kan zelf online kijken of de beelden daar aanwezig zijn en het via deze weg verkrijgen.


23. Alle geschillen ontstaan of verband houdende met de door LCBV gedane werkzaamheden zullen worden beoordeeld naar Nederlands recht en zullen, behouden andersluidende bepaling van dwingend recht, bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter te Arnhem.

We gebruiken cookies om uw ervaring te verbeteren. Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.