Algemene voorwaarden

Lukkien Casting

Deze voorwaarden zijn van toepassing zodra één of meerdere ingeschreven mensen (hierna

te noemen: talenten) via Lukkien Casting (hierna te noemen: LC) worden geboekt of

anderszins gebruik wordt gemaakt van LC’s diensten, welke diensten dan ook (bijvoorbeeld

het boeken van talenten, het organiseren van castings, het opsturen van beeldmateriaal of het

hergebruiken van beeldmateriaal die ooit via LC geboekt waren). LC is gemachtigd in en

buiten rechte de belangen van de talenten te behartigen.

Bij de inschrijving wordt er gevraagd om akkoord te gaan met de Algemene verordening

Gegevensbescherming (AVG) privacy wet.

Deze is te lezen op onze website (Privacy).

LC werkt voornamelijk voor LUKKIEN: dit betekent dat wij modellen, acteurs en

figuranten boeken voor producties die door LUKKIEN worden verzorgd: LUKKIEN is hoofdelijk

aansprakelijk voor de verplichtingen jegens LC en haar talenten.

LC is verplicht ervoor te zorgen de talenten te laten weten hoe laat ze op welke locatie

moeten zijn en wat ze aan kleding of andere zaken moeten meenemen. Wanneer het talent de

beschikbaarheid wijzigt (in geval van overmacht zoals bijvoorbeeld ziekte of een sterfgeval) en

hij/zij is geboekt voor een opdracht verwachten wij dat hij/zij zo spoedig mogelijk (minimaal

24 uur van tevoren) contact met LC opneemt zodat LC de opdrachtgever kan informeren.

LC is te bereiken voor noodgevallen op 06-20617137. Dit nummer is alleen te bereiken

buiten kantoortijden.

Duur van de opdracht

LC communiceert per opdracht de duur van de opdracht (halve/hele dag).Het talent dient

echter altijd rekening te houden met een uitloop. Achteraf kan hij/zij in overleg met LC de

gemaakte overuren in rekening brengen.

Alle door LC genoemde vergoedingen zijn bruto/bruto. Dit houdt in dat er van de

vergoeding de inkomensbelasting en de verloningskosten moeten worden ingehouden.

Wanneer de uitbetaling via een verloningsbureau verloopt, draagt deze de heffingen voor het

talent af. Kosten voor het verloningsbureau zijn voor eigen rekening van het talent.

Is het talent zelfstandig en dus in het bezit van een KvK nummer dan ontvangt LC graag een

factuur (hij/zij is zelf verantwoordelijk voor het verwerken van vergoedingen in de aangifte

inkomstenbelasting).

De reiskosten die in rekening gebracht mogen worden, bedragen € 0,25 cent per km.

Voor het verwerken van betalingen en facturen hanteert LC de wettelijke betalingstermijn

van 30 dagen na ontvangst factuur.

Facturen mailen naar: administratie@lukkiencasting.com t.a.v. Lukkien Casting

In het uiterste geval is er een mogelijkheid dat LC het talent moet annuleren. LC kan

tot 3 dagen voor de shoot het talent zonder kosten annuleren. Wordt hij/zij binnen 48 uur

geannuleerd, krijgt hij/zij 50% van de afgesproken vergoeding betaald. Wordt het talent

binnen 24 uur geannuleerd, krijgt hij/zij 100% betaald van de afgesproken vergoeding.

Bovenstaand geldt niet voor een mooi-weer boeking.

LC heeft, door ondertekening van deze algemene voorwaarden, een volmacht van haar

talenten en behartigt alle belangen en zaken van haar talenten. Opdrachtgevers van LC

mogen niet rechtstreeks contact opnemen over juridische of financiële aangelegenheden.

Opdrachtgevers mogen geen overeenkomsten laten tekenen, zonder overleg en goedkeuring

van LC. Overeenkomsten die in strijd met deze voorwaarde toch rechtstreeks worden

aangegaan zonder medeweten van LC, zijn niet bindend voor het talent noch voor LC.

De opnames die van de talenten gemaakt worden, mogen door de opdrachtgever wereldwijd

voor onbeperkte tijd, rechtenvrij gebruikt worden. Het talent wordt eenmalig betaald door

LC. In dit eenmalige tarief is het gebruik van het materiaal en de gewerkte uren

opgenomen. Er wordt dus geen buy-out uitgekeerd.

Talent geeft toestemming om ten aanzien van boekingen of andere soorten activiteiten die

in de breedste zin des woord verbonden zijn aan die van LC, via alle mogelijke

communicatiemiddelen, op de hoogte gebracht te worden van deze activiteiten.

Talent is zelf verantwoordelijk om bij aanvaarding van een opdracht via LC aan te geven

of hij/zij de afgelopen 3 jaar voor eenzelfde soort product heeft gewerkt. Dit geeft hij/zij direct

aan na het ontvangen van de uitnodiging.

LC is niet aansprakelijk voor schade aan zaken toegebracht door talenten of hun

begeleiders.

LC is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als talenten niet meewerken of te laat

of niet arriveren voor de opnames, tenzij er sprake is van grove schuld of nalatigheid van de

zijde van LC. Van grove schuld of nalatigheid van LC is in elk geval geen sprake als

talenten niet mee willen werken aan opnames of castings, ziek zijn of naar school gaan

(verplichte of onverplichte les). Verder is van grove schuld of nalatigheid geen sprake als de

via LC geboekte talenten zich niet houden aan afspraken of overeenkomsten die de zij met

de opdrachtgever aangingen.

Voor talenten die zich niet houden aan de aanwijzingen van de regisseur, fotograaf, styliste

etc., wordt er geen vergoeding in rekening gebracht, behalve als de foto’s daadwerkelijk

gepubliceerd worden.

Wanneer een talent geboekt is voor een opdracht van Lukkien Casting wordt er verwacht

dat hij/zij een professionele houding aanneemt. Dit houdt ook in dat hij/zij geen familie,

vrienden, kinderen of (huis)dieren meeneemt naar de set, tenzij met Lukkien Casting anders is

afgesproken. Wanneer er kinderen of dieren worden geboekt mag er uiteraard een begeleider

mee, tenzij met Lukkien Casting anders is afgesproken.

LC gaat ervan uit dat het talent verzorgd en op tijd naar de set komt volgens de

gemaakte afspraken. Het talent is ervan op de hoogte dat er wachttijd tijdens de shoot kan

voorkomen. Het talent verklaart dat hij/zij in de periode tussen de casting en de opnamen

geen activiteit zal ondernemen die significante wijzigingen tot gevolg hebben met betrekking

tot het uiterlijk. Het talent zorgt ervoor goed bereikbaar te zijn. Het talent blijft beschikbaar na

aanmelding voor een opdracht totdat LC laat weten of het talent wel/niet geboekt is voor de

opdracht. Het talent zal niets doen wat LC’s goede naam, reputatie en netwerk op welke

wijze dan ook direct of indirect in diskrediet brengt. Het talent bespreekt zijn/haar vergoeding

niet met de anderen die aanwezig zijn op de set of daarbuiten.

Voor LC is het belangrijk om in het bezit te zijn van recente kledingmaten en

fotomateriaal. Hiervoor is het talent zelf verantwoordelijk, hij/zij zorgt ervoor dat zijn/haar

profiel altijd up-to-date is. Mocht hij/zij tattoeages, piercings, allergieën hebben of iets anders

wat LC zou moeten weten dan geeft hij/zij dit bij iedere optie aan.

Voor ongevallen (blijvende) invaliditeit en overlijden van het talent op weg naar/van de

opnameplaats en tijdens de opnamen is LC noch jegens talent, noch jegens de

opdrachtgever en derden aansprakelijk.

Zowel telefonische afspraken als afspraken met het talent via e-mail of WhatsApp zijn

bindend voor het talent.

Het talent zal tijdens de opnamen voor Lukkien BV geen tekstuele, audio-, foto- en/of

videomateriaal maken en zal ook niets publiceren waar de opdrachtgever of producten hiervan

worden benoemd of in beeld worden gebracht.

Het talent heeft te allen tijden een geheimhoudingsplicht betracht de opdracht voor de

opdrachtgevers van LC en/of Lukkien BV tenzij anders is aangegeven.

LC kan geen beeldmateriaal verstrekken aan het talent door het door hem/haar

afgeronde opdracht.

Alle geschillen ontstaan of verband houdende met de door LC gedane werkzaamheden

zullen worden beoordeeld naar Nederlands recht en zullen, behouden andersluidende bepaling

van dwingend recht, bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter te Arnhem.

We gebruiken cookies om uw ervaring te verbeteren. Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.